Kontaktujte nás

Tiskové oddělení:

Telefon:
733 523 828

Email:
hlavinkova@freephonecom.com

Zákaznická linka:

Telefon:
226258108

Email:
info@freephonecom.com

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NEVEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM NEVEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ společnosti M-Communications s.r.o.

(dále jen „Všeobecné podmínky“)

1. Předmět Všeobecných podmínek
1.1 Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky pro poskytování neveřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle příslušných mezinárodně uznávaných standardů na území České republiky prostřednictvím neveřejných telefonních automatů (dále jen „Služby“) společnosti M-Communications s.r.o., se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14, 110 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, složka C 188899, (dále jen „FreePhone“).
1.2 Uživatelem se rozumí každý, kdo požádá ve výkonu trestu ve vybraných nápravných zařízeních Vězeňskou službu (dále jen „VS“) o přidělení účastnického čísla FreePhone (dále jen „Uživatel“).
1.3 Neveřejným telefonním automatem se rozumí telekomunikační koncové zařízení FreePhone, kterým je neveřejně dostupný telefonní přístroj v prostorách nápravných zařízení, k jehož užití je zapotřebí obdržet od VS Freephone účastnické číslo a uhrazení částky za volací kredit.
Toto telekomunikační koncové zařízení může poskytovat i další službu, přijímání hlasových zpráv pro jednotlivá účastnická čísla.

2. Uzavírání smlouvy
Smlouva se uzavírá podáním žádosti odsouzeným u VS o přidělení přístupového účastnického čísla FreePhone. Uzavřením smlouvy Uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami a bere na vědomí, že FreePhone bude zpracovávat následující osobní údaje nezbytné pro plnění této smlouvy , a to v rozsahu: FreePhone identifikační číslo, heslo, volací kredit a údaje o spojení, tedy čas volání, délka spojení a volané číslo, údaje o platbě na účet FreePhone. Uživatel bere na vědomí, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem uskutečnění hovoru a následného vyúčtování plateb, které pro FreePhone zprostředkovává (tj. adresně zasílá konkrétním Uživatelům) VS. Tyto osobní údaje zpracovává Freephone pouze po dobu 120 měsíců. Uživatel potvrzuje, že si je vědom svého práva (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení FreePhone v případě, že Uživatel pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Uživatele nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, a (v) kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy.
2.1 Platby
Platby se provádí převodem na bankovní účet vč. identifikace platby, tj. variabilního symbolu, který je totožný s uživatelským číslem. Bankovní účet a variabilní symbol poskytne odsouzený svým rodinným příslušníkům, či právním zástupcům při přidělení Identifikačního čísla VS. Odsouzený může dále zakoupit volací kredit u VS dle instrukcí VS.
2.2 Případně nespotřebovaný volací kredit FreePhone vrací. Odsouzený kdykoli během výkonu trestu může zažádat pomocí zákaznické linky nebo písemně na adresu sídla FreePhone o vrácení neprovolaného kreditu. Platby jsou poukazovány bankovním převodem pouze na účty vedené v ČR.

3. Povinnosti FreePhone
3.1 FreePhone se zavazuje zejména:
a) umožnit poskytování Služeb nepřetržitě a udržovat svá zařízení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality stanovené příslušnými právními předpisy a normami,
b) odstraňovat závady vzniklé v sítích či na zařízeních FreePhone co nejdříve, to znamená nejpozději do pěti kalendářních dnů v případech, kdy to bude technicky možné. Stejně bude FreePhone postupovat i v případě, kdy je závada způsobena důsledky působením okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku (vyšší moc),
c) umožnit účastníkovi podávání reklamací a bezplatné hlášení poruch Služeb.

4. Povinnosti účastníka
4.1 Účastník se zavazuje zejména:
a) neprovádět změny na zařízení sítě, včetně neveřejného telefonního automatu, ani do těchto zařízení žádným způsobem nezasahovat,
b) platit za poskytnuté Služby cenu v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a platným Ceníkem podle odst. 6.1.

5. Oprávnění účastníka
5.1 Účastník je oprávněn využívat Služeb k volání na telefonní čísla v České republice (pevné linky i mobilní telefony) a na všechna povolená zahraniční čísla, povolená VS.
5.2 Účastník má možnost využívat neveřejné telefonní automaty i pro příjem hlasových zpráv z povolených čísel VS.

6. Cenové podmínky
6.1 Ceny za služby jsou dostupné u VS, na internetových stránkách, či v centru zákaznické podpory
6.2 Služby budou Účastníkovi poskytnuty vždy až po uhrazení ceny za volací kredit některým ze způsobů podle odst. 2.1.

7. Reklamace
7.1 Účastník má právo uplatnit reklamaci v případě nesprávného fungování neveřejného telefonního automatu.
7.2 Reklamaci Služeb je účastník oprávněn uplatnit u FreePhone bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho týdne ode dne zjištění závady Služeb. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
7.3 FreePhone je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním operátorem, je FreePhone povinen vyřídit reklamaci nejpozději do dvou měsíců ode dne jejího doručení.

8. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb
8.1 FreePhone je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování Služeb, a to:
a) ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení,
b) v případě krizových stavů, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, ohrožení bezpečnosti státu, epidemií,
c) v případě, že FreePhone k takovému omezení nebo přerušení bude povinna podle platného právního předpisu anebo rozhodnutí orgánu veřejné moci,
d) v případě instrukce ze strany VS.

9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
9.1 FreePhone neodpovídá za škodu, a to skutečnou škodu, ani ušlý zisk, která vznikne v důsledku:
a) omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí Služby,
b) překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby sítě či její části, popř. povahou použité technologie.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Ustanovení všeobecných podmínek, z jejichž povahy to vyplývá, platí i po ukončení smlouvy, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků ze smlouvy plynoucích.
10.2 Freephone je oprávněn měnit, doplňovat a rušit všeobecné podmínky, ceník a reklamační řád při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně FreePhone nebo na trhu poskytování služeb elektronických komunikací nebo z důvodu změny obecně závazných právních předpisů. FreePhone je povinna o takových změnách vhodným způsobem informovat před nabytím účinnosti takových změn. Za vhodný způsob se považuje zejména zveřejnění změn na internetových stránkách FreePhone.
10.3 Český text všeobecných podmínek je závazný. Případné překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.
10.4 Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 26.10.2012